Tepelná čerpadla, klimatizace, fotovoltaika prodej – montáž – opravy – poradenství

Servisní prohlídky – podrobnosti

Revize úniku chladiv

Nařízení Evropského parlamentu a rady 2037/2000 a č. 517/2014 provádíme revize těsnosti chladících zařízení certifikovanou osobou.

Nabízíme též zavedení Evidenční knihy zařízení, kde je nutné zapsat všechny poznatky z revize.

Odpovědnost za založení evidenční knihy předpisů a provádění pravidelných revizí nese provozovatel zařízení podle § 29 odst. 6 zákona 86/2002 Sb., o ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace zde:

Nařízení 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech má za cíl snížení emisí těchto plynů prostřednictvím množství opatření: pravidel pro držení, použití, znovuzískání a zneškodnění F-plynů (dále jen FP), podmínek pro umísťování na trh konkrétních typů výrobků nebo zařízení obsahujících nebo závislých na FP (zákazy), specifického používání těchto plynů (zákaz servisu), kvantitativních limitů pro uvádění na trh HFC látek (phase-down).

V listopadu 2012 navrhla Evropská Komise revizi nařízení (ES) 842/2006 o FP. Tato revize vyústila v Nařízení (EU) č. 517/2014 Evropského Parlamentu a Rady ze 16. dubna 2014. Toto nařízení nahrazuje Nařízení č. 842/2006.

Nařízení 517/2014 bylo zveřejněno 20. května 2014 a vstoupilo v platnost 9. června 2014. Nové nařízení bude závazné od 1. ledna 2015.

Cílem tohoto dokumentu je vysvětlení hlavních změn a povinností vyplývajících z Nařízení 517/2014 a jeho dopadů na obor chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel.

Omezování úniků

Úmyslné vypouštění fluorovaných skleníkových plynů do atmosféry je zakázáno, pokud toto vypouštění není technicky nezbytné pro určené použití.

Provozovatelé zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny, přijmou preventivní opatření, aby zabránili jejich neúmyslnému vypouštění (dále jen „únik“). Přijmou veškerá technicky a ekonomicky proveditelná opatření za účelem minimalizace úniků fluorovaných skleníkových plynů.

Je-li zjištěn únik fluorovaných skleníkových plynů, provozovatelé zajistí, aby bylo zařízení bez zbytečného prodlení opraveno.

Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen přijmout veškerá technicky a ekonomicky možná opatření, aby zabránil a minimalizoval neúmyslné úniky FP. Nové! Je-li zjištěn únik, musí provozovatel zajistit opravu bez prodlení!!! Do jednoho měsíce po opravě zajistí kontrolu opravy prostřednictvím certifikované osoby.

Kontrola těsnosti a systémy detekce úniků

Jakých zařízení se kontroly těsnosti týkají?

Stacionární chladicí zařízení Stacionární klimatizační zařízení Stacionární tepelná čerpadla Nově! Chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů Pozor článek 2, odst. 23 definuje “stacionární” jako “obvykle se nepřesouvající během provozu a zahrnující přenosná pokojová klimatizační zařízení”. Přenosná pokojová klimatizační zařízení jsou zde zahrnuta nově!

Kontroly těsnosti založené na množství látky vyjádřené v ekvivalentu CO2 (dále jen CO2-eq)

N. 517/2014 mění systém limitů kontrol těsnosti z kilogramů na limity vyjádřené ekvivalentem CO2 Článek 2, odst. 7 ho definuje takto: ”množství skleníkových plynů vyjádřené jako součin hmotnosti skleníkových plynů v metrických tunách a jejich potenciálu globálního oteplování”.

Změna limitů:

V praxi to znamená, že limity pro kontroly těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a také na GWP chladiva jež je v zařízení obsaženo. Následující tabulka ukazuje převod na CO2-eq u nejvíce používaných chladiv.

Vzorec pro výpočet CO2-eq: CO2-eq= m(látky x) x GWP(látky X)

Pozor! Toto opatření se nevztahuje na chladivo R22 a jiné regulované látky, protože se řídí Nařízením (ES) č. 1005/2009.

Následující tabulka ukazuje převod na CO2-eq u nejvíce používaných chladiv.

ChladivoKomerční názevGWP5 tun CO2-eq
(kg)
50 tun CO2-eq
(kg)
500 tun CO2-eq
(kg)
23148000,343,3733,78
326757,4174,07740,74
134a14303,5034,96349,65
12535001,4214,28142,86
245fa10304,85*48,54485,44
404A39221,27*12,75127,49
407A21072,37*23,78237,3
407C17742,82*28,18281,85
407D16273,0730,37307,31
407FPerformax LT™18252,74*27,40273,97
410A20882,39*23,95239,46
417AISCEON® MO5923462,13*21,31213,13
422AISCEON® MO7931431,59*15,91159,08
422DISCEON® MO2927291,83*18,32183,22
423AISCEON® 39TC™22802,19*21,93219,30
424ARS4424402,02*20,49204,92
426ARS2415083,3233,16331,56
427AFX10021382,34*23,39233,86
428ARS5236071,39*13,86138,62
434ARS4532451,54*15,41154,08
437AISCEON® MO49plus18052,77*27,70277,01
438AISCEON® MO9922652,2122,07220,75
442ARS5018882,6526,48264,83
449A13973,5835,79357,91
50739851,25*12,55125,47
508A132140,38*3,7837,83
508BSuva 95133960,37*3,7337,32
ISCEON® MO8938051,31*13,14131,41

* Kontroly těsnosti se vztahují od 1. ledna 2017 (viz vysvětlení níže)

POZOR! – Od 1. ledna 2017 se však také u těchto zařízení bude postupovat podle množství FP v náplni zařízení vyjádřených v CO2-eq, a proto se bude nově povinnost kontroly těsnosti vztahovat také na zařízení, která obsahují méně než 3kg FP!

Na zařízení obsahující méně než 3 kg chladiva se budou případné kontroly těsnosti vztahovat až od 1.1. 2017 a to pouze v případě, že jejich ekvivalent CO2 bude minimálně 5 tun (všechna červeně označená chladiva v tabulce).

Četnost kontrol těsnosti

Četnost kontrol zůstává stejná jako doposud. Nově platí opatření, že se systémem detekce úniků se kontrola zařízení s obsahem FP nejméně 5 tun CO2-eq prodlužuje ze 12 měsíců na 1x za 24 měsíců – viz tabulka níže:

Obsah f-plynůČetnost kontrol
bez systému detekce úniků
Četnost kontrol
se systémem detekce úniků
5 tun CO2-eq12 měsíců24 měsíců
50 tun CO2-eq6 měsíců12 měsíců
500 tun CO2-eq3 měsíce N/A aut. systém povinný!6 měsíců1

Povinnosti provozovatele klimatizačního zařízení

Uživatel je zodpovědný za to, že udržuje zařízení tak, že nedochází k únikům chladiva. V případě úniku chladiva musí být zařízení ihned vyřazeno z provozu a smí být opět zprovozněno po opravě netěsnosti. Netěsnosti musí být opraveny neprodleně. Byl li únik zaznamenán, je další kontrola do 6 měsíců od tohoto data.

Vést „Evidenční knihu zařízení“ – Datum vyhotovení – Jméno, adresu – Druh a velikost náplně chladiva zařízení – Datum kdy byla provedena údržba a jméno, adresa provádějící organizace – Přehled o množství chladiva doplňovaného do zařízení za poslední dva roky před poslední prohlídkou.

Na zařízení musí být umístěné typové štítky, a musí být dostupné provozní předpisy a dokumentace: – Jméno dodavatele, nebo montážní firmy – Druh chladicího systému – Identifikační číslo – Druh chladiva a hmotnost náplně – Datum kontroly – Datum uvedení do provozu.

Provozovatel zařízení je povinen uchovat „Evidenční knihu zařízení“ v místě provozu zařízení po dobu 5 let.

Některé z vybavení naší firmy: