Tepelná čerpadla, klimatizace, fotovoltaika prodej – montáž – opravy – poradenství

Tepelná čerpadla

Jak funguje tepelné čerpadlo? Využívají nízkoteplotní zdroj ze svého okolí, konkrétně si energii berou ze vzduchu, země nebo vody. Fungují na opačném principu než chladnička. (Velké množství nízkoteplotního média transformují do menšího množství média o vyšší teplotě – koncentrace tepla do vody) Tato je potom využita k vytápění domů, případně ohřevu užitkové vody. Kromě rodinných domů lze tepelná čerpadla využívat i v administrativních budovách, v bytových domech nebo ve firemních objektech.

TČ můžeme nahradit současný nevyhovující tepelný zdroj – elektrokotel, přímotopy, kotel na tuhá paliva, starý plynový kotel, lokální topidla.

Nevyhovujícím se může stát tepelný zdroj z několika důvodů:

  • Ekonomické – vysoké náklady na provoz,
  • Legislativní – nemožnost dále provozovat kotel na tuhá paliva 1 a 2 třídy od 1.9.2022
  • Stavební – požadavek na nižší výkon zdroje po komplexním zateplení budovy
  • Ergonomické – požadavek na vyšší komfort obsluhy tepelného zdroje – bez přikládání, starání se o palivo, manipulace s palivem, revize komínů a tak dále
Logo - LG

Instalaci TČ změnu distribuční sazby elektrické energie. Budete po většinu dne (20 hodin) odebírat elektřinu v nízkém tarifu. Tímto krokem se Vám zlevní i provozní náklady domácnosti.

TČ můžeme použít do nových objektů, starých objektů i pro rekonstrukce – jako základní zdroj. Splitová TČ vzduch-voda standardně vybavena vestavěným (tzv. Bivalentním) elektrokotlem, který se stará o navýšení výkonu při velmi chladném počasí, což je cca 30 dní v roce. Pro monoblokové řešení lze použít přídavný (tzv. Bivalentní) elektrodohřev. U novostaveb je dnes velmi nízký požadavek na instalovaný výkon tepelného zdroje a TČ ho umí provozně velmi ekonomicky splnit.

Můžete ho také použít pro chlazení. Největší účinnost mají v tomto režimu systémy vzduch – vzduch nebo ostatní systémy při použití stěnového a stropního vytápění, případně podlahové vytápění.

Vybrat z několika systémů ten správný , který bude nejlépe vyhovovat požadavkům. S návrhem ideálního řešení Vám rádi pomůžeme. Tepelné čerpadlo není to jen cena vlastního zařízení (stroje), ale je nutné také započítat vlastní instalaci. Při výměně zdroje úpravy napojení topného systému. Použití tepelného čerpadla do vodního topného okruhu musíte počítat také s požadavky na kvalitu topné vody případně bude potřeba provést vyčištění původního systému. Všechny tyto služby nabízíme komplexně. Cenu spočítáme včetně těchto prací, na základě individuální prohlídky místa instalace a požadavků zákazníka. Nabízíme také pravidelné servisní prohlídky pro spolehlivý chod Vašeho zařízení.

Účinnost tepelných čerpadel je třeba posuzovat podle topného faktoru COP (Coefficient of Performance). Topný faktor ukazuje poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou energií na provoz zařízení. U tepelných čerpadel se nejčastěji pohybuje od 3 do 5. Čím vyšší je, tím účinnější tepelné čerpadlo bude. Rozhodující je i typ tepelného čerpadla pro Vaše spokojené vytápění pomocí tepelného čerpadla.

Jak to tedy je?

Například při topení elektřinou pomocí přímotopů jste spotřebovali za rok 10.000 kWh a s TČ s COP 4 to bude jen 2.500 kWh a při COP 3 to bude 3.333 KWh. Tato úspora vyrovná náklady na pořízení TČ, dle typu a původního zdroje za 6 – 10 let, životnost tepelného čerpadla je obecně cca 20 let, Při pravidelné údržbě a průběžném servisu i více. Pro správnou funkci – Vaši spokojenost je také nutné správné umístění tepelného čerpadla. Můžete také využít možností dotací – naše firma má patřičné oprávnění a TČ mají také patřičné certifikace.

Pro Vaše rozhodnutí je možné navštívit také Showroom v Brně pro značku Sinclair a v Modřicích pak LG jehož jsme obchodní, certifikovaní montážní a servisní partneři.

Naše firma nabízí i další značky – Dotaz na konkrétní řešení můžete položit skrze kontaktní formulář v zápatí stránky.

Tepelná čerpadla - obecné schema

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tento systém má mnoho výhod vyplývající ze snadné instalace a velké univerzálnosti. Tepelné čerpadlo tohoto typu lze namontovat prakticky na jakoukoliv budovu a to velmi jednoduše. Při použití tohoto typu jsou pořizovací náklady proti ostatním systémům nejnižší. Výkon tepelného čerpadla se mění s teplotou venkovního vzduchu, tedy vzrůstá-li teplota venkovního vzduchu, roste i výkon tepelného čerpadla, naopak klesá-li teplota, klesá i výkon. TČ vzduch/voda dále provozována v bivaletním provozu. To znamená, že pod bodem bivalence (teplota kolem -4 °C) připíná doplňkový zdroj tepla (zpravila elektrokotel) a dále pracují oba zdroje současně. U některých tepelných čerpadel s frekvenčně řízenými kompresory (označováno INVERTOR), si tepelné čerpadlo zachovává svůj výkon i pří nízkých venkovních teplotách. Je to ale kompenzováno výrazně zvýšeným elektrickým příkonem.

Minimální teplota, při které vzduchové tepelné čerpadlo ještě pracuje, je obvykle -20 °C. Při této hodnotě je COP značně malý. Při dlouhodobě nižších teplotách pokrývá tepelnou potřebu jen doplňkový zdroj a proto musí v lokalitách, kde se takto nízké teploty vyskytují, jeho výkon pokrýt potřebu tepla pro celý objekt.

Tepelná čerpadla vzduch/voda se skládají buď ze dvou částí a to venkovní a vnitřní, nebo z kompaktního provedení, kdy celé tepelné čerpadlo může stát venku, nebo uvnitř objektu. Děleného provedení (split) venkovní část nasává okolní vzduch, umístěna u domu nebo na střeše. Vnitřní zajišťuje ohřev teplé vody a topného systému. Na trhu jsou rovněž vzduchová tepelná čerpadla pouze vnitřního provedení. Množství protékaného vzduchu činí řádově stovky – tisíce m3/h.

Vzduch protékající tepelným čerpadlem vytváří určitou úroveň hluku. Nejen kvůli narušení dobrých sousedských vztahů, ale i kvůli předepsaným hlukovým limitům, je dalším důležitým parametrem hlučnost. Dle zákona nesmí úroveň hluku na hranici pozemku překročit hodnotu 40 dBA. Tento skutečnost nutno řešit před instalací. Je možná volba umístění venkovní jednotky a typ jednotky (horizontální nebo vertikální ventilátor).

Je výkon tepelného čerpadla úměrně závislý na teplotě okolního vzduchu. Proto není vhodné jejich použití do horských oblastí s dlouhotrvajícími nízkými venkovními teplotami. Často pak připíná dotopový kotel a rostou tak provozní náklady.

Tepelná čerpadla země-voda

Tento typ tepelných čerpadel patří mezi velmi významné systémy. Vzhledem k jeho provozu vůči venkovním klimatickým podmínkám můžeme tento systém hodnotit jako nejstabilnější. Jsou provozována v bivalentním provozu. Bod bivalence je cca -7°C připíná doplňkový zdroj tepla (zpravila elektrokotel) a tepelnou pohodu zajišťují oba zdroje současně.

TČ je umístěno uvnitř objektu, typicky v technické místnosti. Na trhu naleznete jak provedení kompaktní (tepelné čerpadlo včetně zásobníku na teplou užitkovou vodu a doplňkového zdroje), tak provedení standardní (pouze tepelné čerpadlo).

Jeho jedinou nevýhodou jsou zemní práce, které jsou pro instalaci nutné. Pro čerpání tepla ze země potřebujeme buď zemní kolektor (někdy též označovaný jako horizontální kolektor), nebo geotermální vrty (zde se můžeme setkat i s označením vertikální kolektor). Prvně jmenovaný zdroj tepla vyžaduje rozsáhlé zemní práce, resp. dlouhé výkopy. Ty se ovšem dají pořídit poměrně levně v porovnání s geotermálními vrty. Vertikální kolektory jsou jednou z nejdražších položek v rozpočtu celého systému vytápění objektu.

Velikost kolektorů je závislá na geologické situaci. U nových domů, které se staví na zelené louce a mají k dispozici dostatečný prostor, se rozhodně doporučují kolektory horizontální. V případě, že není dostatečné plochy pro horizontální kolektor, je na místě volba kolektoru vertikálního. Geotermální vrty se upřednostňují v kompaktních horninách, které nevyžadují pažení. Teplo můžete odebírat po celý rok. V letních měsících, kdy využíváme tepelné čerpadlo hlavně pro ohřev teplé vody. V případě volby geotermálního vrtu je možné využití jeho chladicího výkonu.

Tepelná čerpadla pracující s tímto systémem poskytují stabilní výkon a úspory, které dosahují až k 80% provozních nákladům na provoz tradičního topného systému. Zmiňovaná stabilita se projevuje i ve velmi dlouhé životnosti celého systému.

Díky nezávislosti zemního tepelného čerpadla na venkovních klimatických podmínkách je možné jeho použití takřka kdekoliv, nevyjímaje drsné horské oblasti, kde venkovní teploty dosahují i pod -25 °C.

Tepelná čerpadla voda-voda

Tento systém TČ má nejvyšší topný faktor. Lokalit vhodných k jeho instalaci je málo.

Tepelná energie se může brát z vody povrchové nebo podzemní. Pokud to geologické dispozice a vydatnost pramene dovolí, jsou studny tím nejlepším zdrojem tepelné energie. Podzemní voda má poměrně stabilní teplotu kolem 8 až 10 °C. U geotermální vody, se teploty pohybují i nad 30°C a jsou tak nejteplejším přírodním zdrojem.

K tomuto typu TČ jsou nutné dvě studny, jedna zdrojová a druhá vsakovací, vzdáleny minimálně 15m. Pro rodinný dům je třeba vydatnost pramene min. 0,5 l/s (40 000 litrů za den). Ověření vydatnosti seriózními, dostatečně dlouhými čerpacími zkouškami by se rozhodně nemělo podceňovat. Pořizovací cena těchto studií bývá nižší než u geotermálních vrtů, ale provozní náklady jsou díky spotřebě energie pro pohon ponorného čerpadla vyšší.

Řeky, rybníky a jiné vodní plochy jsou v instalacích tepelných čerpadel spíš raritou. Využití je spojeno s náročnou administrativou, především souhlasem jejich majitele. Kromě toho teplota vody v povrchových tocích kolísá. U těchto instalací se nečerpá přímo voda, ale na dno se instalují hadice jako v případě plošného kolektoru. TČ se zapojí shodně se systémem země/voda.

Topná voda

Tepelné čerpalo má požadavek na kvalitu topné vody, ať jde o nový systém nebo o výměnu zdroje, zajišťujeme rozbory (externě), základní měření (na místě). Umíme starý topný systém vypláchnout a vyčistit objemovým nebo tlakovým systémem, napustit demi vodu a chemicky ji upravit na požadované parametry výrobců telených čerpadel.

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch

TČ vzduch/vzduch pracují na stejném principu jako tepelná čerpadla vzduch/voda, jen s tím rozdílem, že tepelný výkon předávají přímo vnitřnímu vzduchu objektu.

TČ mohou mít jednu vnitřní jednotku (split), nebo více vnitřních jednotek (multisplit). Tepelná čerpadla vzduch/vzduch s jednou vnitřní jednotkou se používají pro vytápění/chlazení malých bytů, temperaci domů nebo chat a chalup. Vnitřní jednotka vytápí (případně chladí) místnost, kde je umístěna. Do do dalších pokojů za zavřenými dveřmi se teplo dostává obtížněji. Při použití více vnitřních jednotek, je ale možné tímto způsobem zajistit vytápění nebo i klimatizaci celého domu. Mezi tento typ tepelných čerpadel bývají řazeny i systémy na rekuperaci tepla a tepelná čerpadla určená pro vzduchotechnické jednotky, například pro bazény, kde plní i funkci odvlhčování.

V novostavbách je možná další možností topení- strojní větrání s rekuperací a dohřevem vzduchu elektricky,  topnou vodu nebo tepelným čerpadlem.

Instalace tepelných čerpadel provádíme hlavně ve městech Třebíč, Velká Bíteš, Náměšť nad Oslavou, Vyškov, Brno a okolí.

Topné systémy

U sálavého vytápění interiérů se využívá sálavý tepelný tok topné plochy (tělesa), kterým se přímo, tj. bez prostřednictví interiérového vzduchu; zahřívají okolní stavební konstrukce interiérů, a jen velmi malou část tepelného toku předá sálavá plocha konvekcí přímo vzduchu ve vytápěném interiéru (tedy opak konvekčního vytápění interiéru konvekčním topným tělesem v takto.

Zdrojem tepla je například kotel na plyn, uhlí, biomasu, elektrokotel, tepelné čerpadlo. Teplota topné vody v těchto systémech je 45 až 90 °C. Pro předání tepla se používají:

Systémy velkoplošného sálavého vytápění pracují s nižšími teplotami teplonosného média. Systémy jsou vhodné pro využití energie získané z těchto zdrojů, kterými jsou TČ, geotermální vody, solární energie. Teplota topné vod v těchto systémech je 25 až 30 °C při podlahovém vytápění, 40 až 45 °C při stropním, 55 až 60 °C u stěnového vytápění. Pro předání tepla se používají:

Tento systém při použití tepelného čerpadla také samozřejmě umožňuje chlazení v letním období.

Provádíme úpravy stávajících kotelen i řízení několika zdrojů tepla pro budovu.

Provedly jsme například: úpravu kotelny RD 2 okruhy radiátory (tři podlaží), 2 okruhy podlahové topení (4 rozdělovače), ohřev vody bazénu, ohřev TUV – 3 zdroje tepla, akumulace topné vody, solární termický systém, 2x TČ a to 1x s ohřevem TUV, s vyčištěním celého topného okruhu (radiátory i podlahové topení), izolace potrubí (doplnění a výměna), přepojení některých zdrojů tepla a samozřejmě oprava celého topného systému (ventily regulační a ovzdušňovací).

Řízení zabezpečuje PLC, ovládá 13 oběhových čerpadel, monitoruje 20 teploměrů (zatím), řídí 3 okruhy topné vody na požadovanou teplotu. Zaznamenává všechny události, teplotu – průběh, ovládání místně i dálkově, režimy řízení manuální a AUTO.